Bedrifter

70 % av sykefravær skyldes nerve- muskel- og skjelettlidelser, eller lette psykiske lidelser. Dette fører til store omkostninger for deg og din bedrift. Tusenvis av kroner kan bespares ved å få ansatte tidlig tilbake i arbeid og ved å redusere antall sykefraværsdager (SINTEF).

IMG_4873.jpg

Bedriftsavtale

Plager flest – koster mest

Skal man satse på ett lønnsomt helsetiltak i bedriften, så er det forebygging av muskelskjelettplager.

   • sykefravær (40%) og høyest uførepensjon (30%) (FORMI).
   • Anslagsvis koster sykefravær knyttet til muskel- og skjelettplager det norske samfunnet rundt 30 milliarder årlig i direkte utgifter i form av økte trygdeutgifter og indirekte utgifter på grunn av redusert produksjon. (FORMI).
   • 1/3 yrkesaktive oppgir at de er ganske eller svært plaget av muskelskjelettsmerter (SSB)
   • 40-60% tilskrives jobben (SSB)

Forebygging av sykefravær og sykenærvær

Selv om vi heldigvis har sett en liten nedgang i sykefravær de siste årene, er nivået fortsatt altfor høyt. Fokus på forebygging av sykefravær bør bli enda sterkere.

Muskelskjelettsmerter er diagnosegruppen som fører til høyest sykefravær. På landsbasis utgjør nerve- muskel- og skjelettplager mer enn 40% av sykefraværet og 30% av uførepensjonen.

Kostnadene er omfattende. Anslagsvis koster sykefravær knyttet til muskel- og skjelettplager det norske samfunnet rundt 30 milliarder årlig i direkte utgifter i form av økte trygdeutgifter og indirekte utgifter på grunn av redusert produksjon.

Forebygging av sykefravær er ikke nok

Man begynner å vite en del om hvilke tiltak som fungerer best for å forebygge sykefravær. Og i de tilfellene man må sykmelde, viser det seg at gradert sykmelding stort sett er best. Gradering har sannsynligvis effekt på sykefraværet ved både å gi noe kortere fravær og noe færre antall sykmeldte. Sykefraværstallene er enkle å samle inn, og statistikken taler et tydelig språk. Det man dessverre vet altfor lite om er i hvilken grad bedriften har ansatte som trives og om de mestrer jobben sin. Ved å kun tenke på forebygging av sykefravær, gjør man arbeidsplassen til et bedre sted å være? Et ensidig fokus på forebygging av fravær, kan i verste fall føre til økning av langtidssykenærvær. Man jobber hardt over lengre tid, og energien reduseres gradvis i takt med økende stress, stiv nakke og hodepine. Plutselig sier kroppen stopp! Dette kan være dyktige nøkkelpersoner i bedriften som igjen betyr svært kostbart sykefravær, både i direkte og indirekte utgifter. Hos Kiropraktor Kjell Georg Eilertsen AS mener vi pasienter, ansatte, bedrifter og myndigheter er tjent med å endre fokus på hvordan de skal forebygge sykefravær. Vi ser fordelen av å forbedre arbeidsevnen, selv om man er på jobb.

Forebygging av sykenærvær fremfor sykefravær

Når en ansatt har nedsatt arbeidsevne grunnet sykdom eller andre plager, kaller vi det sykenærvær. De er på jobb, og det er selvsagt positivt. Men de kan ha redusert trivsel og mestringsfølelse, grunnet for mange arbeidsoppgaver, uklare beskjeder, hodepine og nakkesmerter.

Hvis man forebygger de faktorene som fører til sykenærvær, vil man ikke bare øke arbeidsevnen og trivselen til den ansatte. Har du en ansatt som føler at de mestrer jobben sin og trives godt, vil man også forebygge sykefraværet. Dessverre fungerer det ikke alltid i motsatt retning. Forebygging av sykefravær trenger ikke forebygge sykenærvær.

Vi har opparbeidet oss god erfaring og har veldig gode resultater når det gjelder å senke sykefravær i bedriftene. Vi tilrettelegger for profesjonelle og effektive tiltak skreddersydd for hver bedrift.

Ved å ha kiropraktor tilknyttet bedriften kan en diagnostisere, behandle, henvise til spesialist eller MR/CT/RTG eller gi korte sykemeldinger. Dette har vært en suksess i alle bedriftene vi har gått inn i. Dette er forebyggende arbeid, for å unngå sykemeldinger, unngå fremtidige slitasjeskader som igjen vil føre til sykemeldinger eller mindre effektive medarbeidere.